2020-03-12

Biznesplan jak go napisać ?

Dobry biznesplan to podstawa, jeśli chce się prowadzić własną firmę. Taki plan polega na pisemnym sprecyzowaniu – krok po kroku – działań i oczekiwań związanych z prowadzeniem własnej działalności. Jeśli zatem nie chcemy ponieść porażki biznesowej, zróbmy porządny biznes plan.

Czym jest biznesplan i co powinno się w nim znaleźć?

Biznesplan jest to dokument, który zawiera przyszłościową koncepcję rozwoju firmy. Sporządzany jest dla planowanych przedsięwzięć, jak również firm już istniejących. Na ogół zawiera cele krótko i długoterminowe danego projektu i ich szczegółowy opis. Powinien także uwzględniać analizę możliwości rynkowych, a także środków umożliwiających osiągnięcie założonych celów w danym otoczeniu rynkowym.

Każdy plan dla Twojego biznesu musi uwzględnić cztery podstawowe kwestie, takie jak:

Kto ma zamiar rozpocząć prowadzenie działalności?
Co jest przedmiotem danego przedsięwzięcia?
Jak będzie przebiegała realizacja planu biznesowego?
Jakie są planowane koszty?

Biznesplan najczęściej tworzony jest na etapie planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w momencie, gdy przedsiębiorca zamierza poszerzyć profil swojej działalności.

Po co tworzymy biznesplan?

Podstawowym celem biznesplanu jest dostarczenie przedsiębiorcy niezbędnych informacji, dotyczących podjęcia właściwej decyzji, co do ewentualnego rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia bądź jego zaniechania. Prawidłowo przygotowany biznesplan może, bowiem wykazać, że działalność, która w subiektywnej ocenie przyszłego przedsiębiorcy ma szansę powodzenia, według rzetelnej analizy dokumentu biznesowego będzie nieopłacalna i nierealna.

A zatem dobrze sporządzony biznesplan pozwala:

• dostarczyć informacji – niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji, o ewentualnym rozpoczęciu działalności;
• uporządkować informacje – łatwiej wówczas spojrzeć obiektywnie (z innej perspektywy) na swój pomysł na biznes;
• ubiegać się o dofinansowanie w postaci dotacji czy kredytów – biznesplan jest niezbędnym wymogiem w instytucjach, które mogą udzielić wsparcia finansowego (urząd gminy, urząd pracy czy bank);
• efektywnie prowadzić firmę – ułatwia prowadzenie firmy zwłaszcza na początku;
• uniknąć porażki – brak planu działania to najczęstsza przyczyna porażek biznesowych.

Jak powinien wyglądać biznesplan?

Bez względu na to, czy tworzymy biznesplan na własne potrzeby czy do odpowiedniej instytucji, powinien być sporządzony w przejrzysty i zrozumiały sposób. Standardowy dokument planu biznesowego składa się z:

1. Streszczenia – na 1-2 stronach przedstawia się zarys przedsięwzięcia, jego cele, przewidywane koszty, prognozy i efekty finansowe oraz przeznaczenie wnioskowanego dofinansowania.

2. Prezentacji przedsięwzięcia – jest to szczegółowy opis oferty wraz z jej cechami i opisem jakościowym oraz konkurencyjnymi wyróżnikami, takimi jak: produkcja, sprzedaż, usługi itp.

3. Opisu rynku i konkurencji – w tej części opisuje się otoczenie, w jakim będzie działać przyszła firma – docelowe grupy klientów, konkurencję, lokalizację geograficzną, czynniki kształtujące popyt, sezonowość popytu, docelowe grupy dostawców itp.

4. Strategii marketingowej – zawiera plan opis planu marketingowego, sposób promocji i reklamy produktu, dotarcia do klienta, budżetu reklamowego, przeprowadzonych i planowanych kampanii reklamowych oraz sposoby kreowania pozytywnego wizerunku firmy, czyli Public Relations.

5. Organizacji i zarządzania – w tej części należy uwzględnić kwalifikacje zawodowe wnioskowany (wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia, ukończone kursy i szkolenia), planowane zatrudnienie kadry pracowniczej, potencjalnych współpracowników oraz podwykonawców, a także formy rozliczeń itp.

6. Narzędzi realizacji – czyli wszystko to co przyczyni się do powstania oferty: towary, maszyny, urządzenia, komputery i oprogramowanie, technologie oraz licencje, pozyskanie lokalu, zakup usług obcych itp.

7. Planu finansowego– musi uwzględnić:

• plan sprzedaży – jego rozwój i poziom w poszczególnych okresach oraz wszystkie źródła przychodu,
• plan kosztów – koszty stałe oraz zmienne bieżącej działalności,
• efektywność finansową – zysk rozumiany jako różnica kosztów i przychodów, czyli rachunek zysków i strat;

8. Planu i harmonogramu realizacji – stanowi syntezę całego dokumentu i zawiera:

• planowany termin rozpoczęcia oraz zakończenia prac,
• opis poszczególnych etapów tego planu,
• opis czynników wpływających na realizację przedsięwzięcia.

Biznesplan to przydatny dokument, który pomaga w podjęciu decyzji o rozpoczęciu realizacji przedsięwzięcia. Rzetelnie przygotowany pozytywnie wpływa na rozwój firmy i pozwala unikać kłopotów finansowych.

Bardzo dziękujemy za przeczytanie naszego wpisu. Mamy nadzieje, że wyżej wymienione informacje będą przydatne dla Twojej działalności przy tworzeniu biznesplanu. Zachęcamy do sprawdzenia naszych innych publikacji oraz do zapoznania się z naszą ofertą produktową, gdzie znajdziesz gotowe biznesplany przygotowane specjalnie dla Ciebie.

Pozdrawiamy
Zespół Gotowe Biznesplany